Fremtidige kompetencebehov for plastmagere

Faglige kompetencer

Solidt materialekendskab
Virksomhederne efterspørger, at plastmagerne i fremtiden skal have bedre indsigt i, forståelse for og lyst til at eksperimentere med materialerne, dvs. at de har et godt materialekendskab. Opfattelsen er, at der inden for plast er mange flere muligheder end dem, der udnyttes i dag, og at det i nogen udstrækning handler om, at såvel medarbejdere som ledelse kan arbejde med materialet og udvikle de nye muligheder.

Systematisk fejlfinding og fejlretning
Efterhånden som produktionsudstyret bliver mere avanceret, stiger kravene til plastmagernes evner til systematisk og hurtigt at fejlsøge maskiner samt rette fejlen. Det forventes desuden, at plastmagerne selvstændigt kan udføre løbende justeringer og vedligehold.

Løbende og systematisk dokumentation
Plastmagere skal løbende og på systematisk vis dokumentere sporbarhed i forhold til batch, maskine osv. såvel som problemer og problemløsninger. I de virksomheder, der producerer til medico-området, er kravene til dokumentation og sporbarhed overordentlig store således, at man ikke alene kan dokumentere, hvilken maskine produktionen er kørt på, men også ved hvilke temperaturer og materialer fra hvilken råvarebatch.

Generelle kompetencer

Helhedsforståelse
Plastmageren skal med baggrund i sine teknisk faglige kompetencer kunne se sine arbejdsgaver som en del af virksomhedens samlede aktiviteter, dvs. ikke kun have kendskab til det samlede produktions- og materialeflow, men også have indsigt i hele processen fra produktudvikling til produktaflevering og de funktioner og øvrige afdelinger i virksomheden, der knytter sig hertil. Denne helhedsforståelse er et vigtigt element i virksomhedernes mål om at optimere og effektivisere arbejdsprocesserne kontinuerligt.

Problemløsning og innovationskompetencer
Flere virksomheder eksperimenterer med produkt- og materialeudvikling og har en forventning om, at plastmageren i et eller andet omfang kan indgå i det arbejde. Plastmageren skal derfor kunne tænke i løsninger frem for problemer og få nye idéer.

Personlige kompetencer

Omstillingsparathed og fleksibilitet i produktionen
Fleksibilitet samt evne og vilje til omstilling er også for plastmagere en vigtig kompetence fremover. Mange plastvirksomheder kører med produktionslinjer inden for f.eks. både sprøjtestøbning og ekstrudering eller termoformning og har derfor brug for, at plastmageren er funktionelt fleksibel og kan flyttes rundt i produktionen afhængig af, hvor der er behov.

Større selvstændighed og ansvarlighed for eget arbejde
Arbejdet i selvstyrende team vil kræve øgede kompetencer til selvledelse og arbejdsmoral hos den enkelte plastmager, der i stigende grad er ansvarlig for, at produktionsmålet nås til tiden.