Konjunktursituationen 1. kvartal 2017

Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den private sektor er beskæftigelsen vokset med 7.800 lønmodtagere, men i den offentlige sektor er beskæftigelsen faldet med 2.100 lønmodtagere. Antallet af ledige falder fortsat i hele regionen, men ledigheden i procent af arbejdsstyrken følger ikke med ned. Der er fremgang i omsætningen og især i eksporten. Fremgangen er særlig kraftig i Vestjylland. Konjunkturindikatorerne peger i øjeblikket opad for industrien og serviceerhvervene men nedad for bygge og anlæg, der dog fortsat ligger på et højt niveau.


Beskæftigelsen stiger

Den midtjyske beskæftigelse stiger fortsat, og i 3. kvartal 2016 var antallet af lønmodtagere 5.700 personer højere end på samme tidspunkt året før. Fremgangen er stadig størst inden for erhvervsservice, bygge og anlægsvirksomhed samt handel og transport. Inden for vækstforums fokusområder har turismen og IT haft den største relative fremgang, mens den absolutte fremgang været størst inden for turisme, fødevarer og industrien.


Ledigheden falder

Antallet af ledige falder stadig, mens den sæsonkorrigerede ledighed er stagneret på 3,7 procent af arbejdsstyrken mod et landsgennemsnit på 4,3 procent. Vestjylland har fortsat regionens laveste ledighed, selvom den er steget fra 3,1 procent i september 2016 til 3,3 procent i december 2016. Antallet af langtidsledige falder i hele regionen.


Både omsætning og eksport vokser

I 3. kvartal 2016 voksede de midtjyske virksomheders omsætning med 1,8 procent i forhold til 3. kvartal året før, mens eksporten voksede med 6,7 procent. I samme periode faldt eksporten i de øvrige regioner med 2,4 procent. I Vestjylland fortsætter de positive takter fra 2. kvartal med en stigning i omsætning og eksport på henholdsvis 7,0 og 16,1 procent.


Fremgang i industriens konjunkturindikator

Industriens sammensatte konjukturindikator er steget de seneste tre måneder. De sidste to år har indikatoren vist en svagt stigende tendens. Aktuelt er der positive forventninger til produktionen, og virksomhedernes vurdering af færdigvarelagrenes størrelse går også i den rigtige retning. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel som den største barriere for vækst, men hver 10. virksomhed oplever samtidig mangel på arbejdskraft.


Byggeriet ligger på et højt niveau og mangler arbejdskraft

Korrigeret for sæsonudsving fortsætter byggeriets sammensatte konjunkturindikator med at ligge højt. Dog er byggeriets forventninger til både byggeaktivitet og beskæftigelse gået tilbage henover årsskiftet. Der er fortsat knap fem måneders arbejde i ordrebøgerne, og hver femte virksomhed oplever, at mangel på arbejdskraft er en begrænsning for deres vækst.


Konjunkturindikatoren for serviceerhverv stiger atter

Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv stiger fra december til januar og bryder i hvert fald midlertidigt det fald, som fandt sted igennem hele 2016. Fremgangen skyldes primært en positiv vurdering af den faktiske udvikling i erhvervets omsætning og generelle forretningssituation. Manglen på efterspørgsel ligger på et meget lavt niveau i forhold til tidligere, og hver sjette virksomhed, vægtet efter beskæftigelse, oplever mangel på arbejdskraft.