Konjunktursituationen 3. kvartal 2016

Regionens beskæftigelse stiger og ledigheden falder. Omsætningen udvikler sig knap så positivt som tidligere, men eksporten vokser fortsat. Bygge- og anlægsvirksomhederne oplever stor fremgang, hvilket betyder, at sektoren desværre også begynder at mangle arbejdskraft.


Beskæftigelsen stiger

Den midtjyske beskæftigelse fortsætter med at stige, og i 1. kvartal var antallet af lønmodtagere 8.200 højere end på samme tidspunkt sidste år. Der har været en markant fremgang inden for erhvervsservice, bygge og anlægsvirksomhed samt handel og transport. Inden for vækstforums fokusområder har fremgangen været relativt stor inden for turisme, mens energi og klima har haft en relativ stor tilbagegang. Der har været en meget beskeden tilbagegang i industrien.


Ledigheden falder

Ledigheden falder fortsat og den sæsonkorrigerede ledighed var i juni måned på 3,6 procent af arbejdsstyrken mod et landsgennemsnit på 4,2 procent. Vestjylland har regionens laveste ledighed på 3,2 procent af arbejdsstyrken, og det seneste år er ledigheden også faldet relativt mere i Vestjylland end i Østjylland. Antallet af langtidsledige falder i hele regionen.


Omsætningen er stagneret, men eksporten er fortsat i fremgang

I 1. kvartal lå de midtjyske virksomheders omsætning kun marginalt over 1. kvartal sidste år. Udviklingen dækker over et fald i det indenlandske salg på 0,2 procent og en stigning i eksporten på 2,5 procent. I Vestjylland stiger det indenlandske salg, mens eksporten falder. I Østjylland ses den modsatte udvikling, idet det indenlandske salg falder, mens eksporten stiger.


Usikker konjunktursituation i industrien

Korrigeret for sæsonudsving har industriens sammensatte konjunkturindikator været svagt stigende siden årsskiftet men ligger stadig under middelværdien for perioden 2009-2016. Der er positive forventninger til produktion og ordreindgang, men forventningerne er noget lavere end på samme tidspunkt sidste år. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder er positiv og på sammen niveau som sidste år. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel, som den største begrænsning for deres udvikling, men der er også tegn på en stigende mangel på arbejdskraft.


Byggeriet har positive forventninger, men mangler arbejdskraft

Korrigeret for sæsonudsving har byggeriets sammensatte konjunkturindikator det seneste år ligget betydeligt over middelværdien for perioden 2011-2016. Forventningerne til de kommende tre måneder er stigende for både byggeaktivitet og beskæftigelse. Mangel på arbejdskraft har nu afløst mangel på efterspørgsel som den største begrænsning for virksomhedernes udvikling. Vægtet efter beskæftigelse melder regionens virksomheder i juli, at der er 5,2 måneders arbejde i ordrebøgerne. Det er ikke set højere siden august 2011.


Konjunkturindikatoren for serviceerhverv er nedadgående

Korrigeret for sæsonudsving har der siden oktober sidste år været en nedadgående tendens i den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene. Indikatoren ligger dog fortsat over middelværdien for perioden 2011-2016. Det er især den aktuelle forretningssituation, der er faldet. Selvom den aktuelle forretningssituation er dalende, så har branchen ikke mistet modet, og forventningerne til de kommende tre måneder er stigende for såvel forretningsituation, omsætning og beskæftigelse. Manglen på efterspørgsel er på det laveste niveau siden 2011.