Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark


I kortlægningen opstilles 4 nøglespørgsmål, som tilsammen skal besvare om det regionale erhvervsfremmesystem er velfungerende:

 

  • Adresserer erhvervsfremmesystemerne centrale vækstudfordringer i de enkelte regioner?
  • Hvor godt kender virksomhederne erhvervsfremmeaktørerne?
  • Er erhvervsfremmesystemerne sammenhængende og sømløse?
  • Er der klare snitflader og begrænset overlap mellem aktørerne?

 

Generelt viser analysen, at de regionale erhvervsfremmesystemer skaber høj værdi for dansk erhvervsliv, og at en lang række af ordninger og ydelser har dokumenterede effekter blandt brugerne. Men der er også udfordringer og ting der kan gøres bedre.

 

Analysen når frem til, at der er enkelte blinde vinkler i indsatsen, er områder der kunne prioriteres højere og nogle områder, hvor der kan ske en mere effektiv udmøntning af vækst- og udviklingsstrategierne i de enkelte regioner. Der er også tværgående udfordringer som adgang til risikovillig kapital og højtkvalificeret arbejdskraft samt for lidt fokus på offentlige institutioners indkøb af nye, innovative produkter.

 

Analysen peger også på, at man sandsynligvis ikke opnår det fulde udbytte af de investeringer, der foretages i erhvervsfremmesystemet, bl.a. fordi der er manglende kendskab til de mange aktører i systemet. Samtidig bliver der konstant lavet om på ordninger og ydelser – hvilket gør det svært for brugerne at finde rundt i systemet.

 

Kortlægningen viser desuden, at der ikke er et tilstrækkeligt stort kendskab til andre aktører og ydelser, og at der generelt henvises for lidt til hinanden. Det hænger til dels sammen med at ordninger og ydelser er under konstant forandring – som beskrevet ovenfor – men også at der er en vis konkurrence mellem aktørerne.

 

 Der er i kortlægningen identificeret overlap og snitfladeudfordringer på visse områder, men overordnet er der en relativt fornuftig og klar arbejdsdeling i erhvervsfremmesystemet. Der er især overlap på innovationsområdet og mangler koordination mellem regionale og nationale indsatser.