Ledighedstal juli 2016

3,4% ledighed i juli 2016 i Region Midtjylland

De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at der var 20.635 ledige i Region Midtjylland i juli 2016. Det svarer til en ledighed på 3,4% af arbejdsstyrken. Ledigheden er målt som bruttoledigheden og dækker over alle ledige inklusiv ledige i aktivering. Overordnet viser de nye ledighedstal følgende:

  • I det seneste år – fra juli 2015 til juli 2016 – er ledigheden faldet med 1.458 ledige, svarende til et fald på 6,6%.

  • Korrigeret for sæsonudsving var der 22.683 bruttoledige i juli 2016, svarende til en ledighed på 3,7%. Ledighedsniveauet har holdt sig næsten uændret i de seneste tre måneder og er på det laveste niveau i Region Midtjylland siden midten af 2009.

  • Fordelt på kommuner er ledigheden lavest i Hedensted med 2,0% og i Ringkøbing-Skjern og Skanderborg - begge med 2,1%. Den højeste er i Aarhus med 4,8%. I det seneste år er ledigheden faldet i alle kommuner i Region Midtjylland undtaget Aarhus, hvor ledigheden er steget lidt med 0,1%-point. De største fald har været på Samsø med et fald på 1,2%-point og i Randers og Viborg - begge med en nedgang på 0,6%-point.

  • Fordelt på køn er ledigheden lavere for mænd (2,9%) end for kvinder (3,9%). Idet seneste år er ledigheden faldet 7,9% for mænd og 5,5% for kvinder.

  • Fordelt på alder er ledigheden højest for de 25 til 29-årige med 8,8%, mens den er lavest for de 40 til 49-årige med en ledighed på 2,3%. Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper - undtaget de 25 til 29-årige.

  • Fordelt på a-kasser er ledigheden lavest i El-faget (elektrikere) med 0,9% og i DSA (sygeplejersker mv.), Lederne og DANA - alle med en ledighed på 1,6%. Modsat er ledigheden højest hos a-kassen CA (økonomer mv.), Magistrene med 5,9% og Teknikernes a-kasse med 5,8%. 

  • I det seneste år er ledigheden faldet i de fleste a-kasser i Region Midtjylland. Det største fald i ledigheden har været inden for 3F med en nedgang på 641, KRIFA med en nedgang på 262 og HK med en nedgang på 259 ledige. Kun inden for Akademikere, Økonomer, DSA og DLF-A (folkeskolelærere mv.) har der været en stigning i antallet af ledige.

  • I juli 2016 er der 4.786 langtidsledige i Region Midtjylland. I det seneste år er antallet af langtidsledige faldet 9,7%. De langtidsledige udgør 23,1% af alle ledighedsberørte. Dvs. at næsten 1 ud af 4 ledige i juli 2016 er langtids­ledige og dermed har været ledige over 80% af tiden i de seneste 52 uger. Langtidsledigheden er faldet både blandt mænd og kvinder og i alle aldersgrupper undtaget for de 25 til 29-årige.

Vedlagt er et regneark med ledighedstal, som kan fordeles på kommuner, landsdele, pendlingsområder, VEU-center områder og regioner. Du vælger hvilket område du vil have tal for i det øverste venstre hjørne i regnearket (området markeret med gult).