Læs mere om bygge og anlæg

Peter Vogelius, 2008: ”Fremtidens kompetencer i byggeriet”. Rapport BYG·DTU R-179
Rapporten er en kvalitativ analysere af byggeriprocessers udvikling og fremtidens kompetencer for forskellige professioner. Analysen er udført på foranledning af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, ”BAI”.
Rapporten kan hentes her: Fremtidens kompetencer i byggeriet


Statens Byggeforskningsinstitut, 2009: Murerfaget i bevægelse
Rapporten analyserer udviklingen i murerfaget. Rapporten viser, at der er tendens til, at en større og større andel af byggepladsproduktionen bliver flyttet til industriproduktion. Denne flytning vil få indvirkning både på planlægningen og ikke mindst på det faglige arbejde hos fagentreprenørerne, idet mere og mere arbejde bliver monteringsarbejde. Desuden vil planlægning og projektering mere og mere foregå på industrielle præmisser. Det foregår f.eks. i arbejdet med lean construction, som er udvikling af en mere strømlinet og trimmet byggeproduktion, og med fremme af mass customization, der kombinerer masseproduktion og kundetilpassede produkter. Selv traditionstunge fag som murerfaget vil også mærke denne udvikling og skulle tilpasse sig de nye behov.
Rapporten findes her: Murerfaget


Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, 2010: Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget - Bygningsmaleres behov for efteruddannelse
En kvalitativ analyse af maleres arbejde og fremtidens efteruddannelsesbehov.
Rapporten kan hentes her: Malernes behov for efteruddannelse


Cowi, 2010: Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Midtjylland
Analysen belyser sammenhængen mellem udbuddet af arbejdskraft i Midtjylland og den beskæftigelse, som forventes skabt som følge af de kommende års investeringer i nye sygehuse, motorveje og andre trafikanlæg, letbane i Aarhus, større undervisningsbyggeri mv. Analysen fokuserer især på, hvilke grupper på arbejdsmarkedet, som i særlig grad kan forventes at blive efterspurgt i den kommende 10 års periode, og i hvilket omfang der kan forventes rekrutteringsvanskeligheder på de pågældende områder.
Hovedrapporten kan findes her: Hovedrapport
Den korte udgave kan findes her: Kort udgave


COWI, 2016: Sektorrapport 2015 Byggeri og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland
Denne rapport indeholder en beskrivelse af det fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer inden for sektoren byggeriog støtteerhverv i Nordjylland. Rapporten er en del af en større analyse under FremKom 3 projektet, der har til formål at af-dække fremtidens kompetencebehov i Nordjylland på fem års sigt.
Rapporten er tilgængelig her: Fremkom 3 - Byggeri og støtteerhverv


Region Nordjylland, 2008. Kompetenceudfordringer i Nordjylland. Bygge- og anlægsklyngen. Delrapport
”Fremkom” projektet i Region Nordjylland har analyseret fremtidens kompetencebehov i bygge og anlægserhvervet i Nordjylland på baggrund af virksomheds-survey, fokusgruppeinterview og ekspertvurderinger.
Rapporten er tilgængelig her: Kompetenceudfordringer i Nordjylland


Dansk El-forbund, 2006: Nye installationsformer i el-branchen
Analyse af, hvordan fremtidens teknologiske udvikling vil præge kompetencekravene og de forretningsmæssige udviklingsvilkår for el-installationsbranchen.
Rapporten er tilgængelig her: Nye installationsformer i el-branchen


Tekniq, 2006: Fremtidens VVS-installationer. Udfordringer og muligheder for installatører, montører, blikkenslagere m.fl.
Teknologisk Institut har for Tekniq, installatørernes organisation, gennemført analyse af fremtidens teknologiske udvikling og dens betydning for kompetencebehovene for de VVS-udførende. Rapporten har sigte på perspektivering af de VVS-udførendes fremtidige udfordringer og muligheder set ud fra en primært teknologisk indgangsvinkel og tager afsæt i eksisterende ekspertviden suppleret med interviews og forskellige referencer med særlig relevans for VVS-området og for dettes samspil med andre installationsområder.

Rapporten er tilgængelig her: Fremtidens vvs-installationer


Tekniq - Branchens udvikling og strategi
Hvilke visioner har Tekniq for fremtiden? Og hvilke teknologier vil fylde i installationsbranchen i de kommende år? Her findes en række rapporter med opdateret viden. Materialet er tilgængelig her: Branchens udvikling og strategi