Læs mere om kontor, administration, regnskab og finans

Teknologisk Institut, 2010: ”Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it”
Rapporten er udarbejdet for Copenhagen Finance IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut. Rapporten afdækker det nuværende og fremtidige kompetencebehov for finansvirksomheder og it-virksomheder i det Københavnske område. Analysen indgår som et element i CFIR’s arbejde med at udvikle en kompetencebåret konkurrence- og innovationsstrategi for finans-it klyngen i Øresundsregionen og for relaterede virksomheder i resten af Danmark. Strategien skal sikre, at virksomhederne på kort og lang sigt har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at medarbejdere og ledere har adgang til relevante efter- og videreuddannelsestilbud såvel som virksomhedsintern kompetenceudvikling. Analysen viser, at finans-it virksomhederne i stigende grad efterspørger it-medarbejdere med en akademisk uddannelsesbaggrund.

Rapporten er tilgængelig her: Slutrapport

New Insight 2012: Kompetencer til vækst. Analyse af den administrative faglighed i fremtiden
Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke kompetencer, der er nødvendige, for at administrative medarbejdere kan bidrage til vækst. Bidrag til vækst er i analysen operationaliseret som medarbejdernes kompetencer til at øge produktiviteten i private virksomheder.

Analysen viser, at der generelt kan forventes færre administrative job i fremtiden. Udviklingen mod færre administrative job understøttes af den gennemførte survey, og vurderingen blandt virksomhederne, der peger på effektivisering, outsourcing og ny teknologi, som primære kilder til færre job og ændret arbejdsindhold. Arbejdsopgaverne bliver i stigende grad at forberede, styre og kontrollere processerne mere end at udføre selve opgaven. De mest rutineprægede arbejdsfunktioner substitueres ved outsourcing, teknologi og gør-det-selv-løsninger.

Analysen kan læses her: Administrativ faglighed

Teknologisk Institut, 2010: Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne
Analysens Afsnit 8 handler om det merkantile område og har et afsnit om finansuddannelsens område.

Analysen konkluderer, at den finansielle sektor fortsat vil være præget af en løbende strukturudvikling. Det medfører, at der forventes en koncentration i den finansielle sektor, hvor de enkelte virksomheder dækker bredere forretningsområder. Der arbejdes på europæisk plan på forskellige certificeringsmodeller og -krav, der kan forventes at skulle udmøntes i praksis inden for en kortere årrække. I finanssektoren er efterspørgslen efter akademisk uddannede medarbejdere vokset i takt med, at funktioner som kassebetjening mv. er blevet automatiserede, og rådgivningsfunktionerne har fået større vægt.

Analysen er tilgængelig her: Analyse