Læs mere om nærings- og nydelsesmidler

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat: Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet (december 2010)
Analyserapporten indeholder resultaterne af en analyse af kompetencebehov hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet med henblik på at opdatere efteruddannelsestilbud for målgruppen. I analysen er afdækket:

  1. Baggrunden for det begrænsede brug af efteruddannelsestilbud hos medarbejdere
  2. Behovet for at udvikle nye uddannelsestilbud
  3. Erfaringer med form og indhold ved eksisterende uddannelsestilbud
  4. Hvilke forventninger, kunder har til et besøg i en bager- og konditorforretning.

Metodisk er der tale om en overvejende kvalitativ undersøgelse med deltagere fra alle regioner af landet: Personlige og telefoniske interview med bager/konditormestre og svende, interview med kunder i butikken og andre forbrugere udenfor bagerbutikker samt en afsluttende workshop med bagermestre/svende samt faglærere fra uddannelsessteder. Handlingsplanen indeholder anbefalinger til revision/udvikling af nye AMU-uddannelser, formidling af analyseresultater og anbefaling til branchen og til skolerne.

Rapporten i sin fulde længde kan læses her: Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet
Bilag til rapporten kan hentes i Pdf-format her
Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan kan hentes i Pdf-format her.
Efteruddannelsesudvalget har udarbejdet et resumé af analysen, der kan hentes i Pdf-format her.

Bagererhvervets faglige organisationer
Det Faglige Fællesudvalg for Bagere & Konditorer, DFFU www.dffu.dk

Bager- og Konditormestre i Danmark www.bkd.dk

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat: Analyse af barrierer og udfordringer ved import af arbejdskraft inden for industrislagtning (august 2009)
På grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft har svineslagterier siden 2006 rekrutteret et stort antal polakker (ca. 700). Størstedelen af dem er slagteruddannede og er ansat til at varetage forskellige manuelle skærefunktioner på slagterierne. Slagterierne regnede med, at polakkerne kun blev et par år, men det ser ud som om, at størstedelen gerne vil blive så længe, der er arbejde. Denne rapport undersøger, hvordan den ret store gruppe af polske slagteriarbejdere på de danske svineslagterier klarer at efterleve danske kvalitetskrav og standarder, samt hvordan de indgår i den automatiseringsproces, der i øjeblikket karakteriserer branchen. Undersøgelsen retter fokus på denne gruppes særlige behov for og motiver til at deltage i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og undersøger, om skolernes erfaringer med at undervise polakkerne giver anledning til særlige opmærksomhedspunkter i relation til undervisningsformer mv.

Rapporten kan hentes her: Analyse af barrierer og udfordringer ved import af arbejdskraft inden for industrislagtning

Region Midtjylland, 2009: Styrker og tendenser indenfor fødevareerhvervet
Analysen, som er udformet af Cowi, beskriver landbrugets og fødevareerhvervets udvikling. Rapporten konkluderer, at markedet for fødevarer i stigende grad vil dele sig i et marked for billige fødevarer og et marked for dyrere fødevarer med vægt på sundhed og livsstil. Den stigende efterspørgsel efter funktionelle fødevarer forventes at påvirke den agroindustrielle sektor. Funktionelle fødevarer kendetegnes ved, udover næringsværdien, at have en dokumenteret positiv virkning på individets sundhed eller mentale eller fysiologiske evner. Funktionelle fødevarer kan indeholde stoffer, som er gledet ud af en traditionel kost.

Analysen kan læses her: Fødevareerhverv i Region Midtjylland