Publikationer

Gå på opdagelse i vores samling af publikationer om regional udvikling, uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Her kan du finde viden om forskellige indsatser, evalueringer, redegørelser og analyser med relevans for det virksomhedsopsøgende arbejde.Turismeredegørelse - kvantitativ og kvalitativ datamateriale

Notat turismeanalysen


På vej mod den fjerde industrielle revolution

Den accelererende teknologiske og digitale udvikling ændrer i øjeblikket på den måde, som virksomheder skaber værdi på, samt på måden, den offentlige sektor løser centrale velfærdsopgaver på. Udviklingen går under navnet ’den fjerde industrielle revolution’. Ifølge World Economic Forum dækker begrebet over en kombination af forskellige teknologier, der fører til hidtil usete paradigmeskift i økonomien, i erhvervslivet, i samfundet og for det enkelte individ. Den fjerde industrielle revolution dækker bl.a. over den hastige udvikling inden for digitalisering, robotteknologi, sensorer, Big data, Internet of Things, autonome køretøjer, 3D-print, bioteknologi, kunstig intelligens, materialevidenskab og energilagring.Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

For at sikre en sammenhængende indsats for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer er ansvaret for en række opgaver her i landet samlet i én myndighed, herunder navnlig funktionerne som — vurderingsmyndighed for udenlandske uddannelseskvalifikationer — informations- og videncenter for vurdering og anerkendelse på tværs af grænserne — koordinator og støttecenter i forhold til EU's anerkendelsesdirektiv vedrørende lovregulerede erhverv.Afrapportering af resultater fra 2. runde i virksomhedspanelet

Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give de offentlige aktører på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeområdet bedre viden om virksomhedernes kompetencebehov og udfordringer ift. at anskaffe sig de nødvendige kompetencer. Denne viden bliver anvendt til at målrette og kvalificere den virksomhedsopsøgende indsats og at igangsætte initiativer som imødekommer virksomhedernes behov for kompetencer. Virksomhedspanelet er nedsat af Region Midtjylland i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og VEU-centrene i Midtjylland. Virksomhedspanelet bliver spurgt to gange om året om deres kompetenceforsyning og kompetencebehov.
Rapport om kvalificeret arbejdskraft december 2016

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at danske virksomheder – både nu og i fremtiden – kan realisere deres fulde vækstpotentiale. DREAM anslår i en analyse for Danmarks Vækstråd, at Danmark allerede i 2025 risikerer at mangle op mod 110.000 personer med de rette kompetencer. Dette er, når der tages højde for underliggende strukturelle tendenser, herunder tendensen til, at den teknologiske udvikling gradvist ventes at øge efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft. Den fremtidige mangel på de rette kompetencer kan i værste fald risikere at koste Danmark 85 mia. kr. i lavere bruttonationalprodukt (BNP), hvis vi ikke sammen formår at tilpasse os den umiddelbare mangelsituation.


Afrapportering af resultater fra 1. runde i virksomhedspanelet

Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give de offentlige aktører på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeområdet bedre viden om virksomhedernes kompetencebehov og udfordringer ift. at anskaffe sig de nødvendige kompetencer. Denne viden bliver anvendt til at målrette og kvalificere den virksomhedsopsøgende indsats og at igangsætte initiativer som imødekommer virksomhedernes behov for kompetencer. Virksomhedspanelet er nedsat af Region Midtjylland i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner og VEU-centrene i Midtjylland. Virksomhedspanelet bliver spurgt to gange om året om deres kompetenceforsyning og kompetencebehov.
KOBRA Desk Research - Afdækning af eksisterende viden om fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland

Denne KOBRA rapport tjener to sammenhængende formål: For det første skal rapporten indsamle eksisterende analyser og rapporter (overvejende på baggrund af et statistisk datamateriale) om arbejdsmarkedet og fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland. For det andet skal rapporten forsøge at afdække anden eksisterende viden, dvs. udpege andre væsentlige publikationer, der arbejder med samme problemfelt. Rapporten skaber herved et tentativt overblik over eksisterende undersøgelser om fremtidens kompetencebehov. Publikationen skal i første omgang tjene til inspiration, men også formidle viden om fremtidsrettede analysetiltag i Region Midtjylland og andre regioner i Skandinavien.
Uddannelsestal 2015

Uddannelsestal ser på uddannelsesvejen fra grundskolen til de videregående uddannelser og består af syv overordnede fokuspunkter, hvoraf de første seks primært retter sig imod 95 %-målsætningen og den syvende retter sig mod 60 %-målsætningen.

  1. Grundskole

  2. Overgang til ungdomsuddannelse

  3. Nærhed til ungdomsuddannelse

  4. Gennemførelsesfrekvens på ungdomsuddannelse

  5. Praktikpladssituationen

  6. Helhedsorienteret og sammenhængende indsats

  7. Videregående uddannelser

De syv fokuspunkter indeholder hver et antal indikatorer, der har betydning for de unges vej gennem og ind i uddannelsessystemet. Derfor kan fokuspunkterne bruges til at give viden om uddannelsessituationen i Region Midtjylland.
Danmarks Evalueringsinstitut (2015): Virksomhederne og AMU - belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015

Det danske AMU-system, der omfatter mere end 3.000 erhvervsrettede kurser, spiller en væsentlig rolle i denne forbindelse og har gjort det i mange år, men de senere års udvikling giver anledning til bekymring. Det viser en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af virksomheder i Danmark i 2007, 2011 og igen i 2015.Det midtjyske vækstlag

Analysen tegner en profil af midtjyske vækstvirksomheder på baggrund af kvalitative og kvantitative data og beskriver udviklingsfaser i en vækstvirksomhed. Rapporten viser hvor mange vækstvirksomheder der findes i Region Midtjylland og analyser på Vækstlaget samfundsøkonomiske betydning. Analysen har også fokus på vækstvirksomhedernes brug og udbytte af erhvervsfremme og kommer med en række anbefalinger til byggesten i et forbedret regionalt økosystem for vækstvirksomheder.Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland

Analysen giver et detaljeret overblik over de midtjyske virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i Danmark og sammenligner brugen af ordninger på tværs af regioner. Rapporten beskriver også hvilke ordninger der benyttes mest, hvilke kommuner der benytter ordningerne mest.


Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark

Udgangspunktet for kortlægninger er, at Danmark står midt i en række markante forandringer og vækstudfordringer: arbejdspladser og borgere koncentreres omkring byerne, væksten er lav, industrien har tabt arbejdspladser og Danmark har få internationale vækstvirksomheder. Erhvervsfremmesystemet bruger mange midler på, at bidrage til at løse ovenstående udfordringer, og det er afgørende, at disse midler anvendes så effektivt som muligt. Derfor er formålet med kortlægningen, at belyser om de mange rammesættere, strategier, operatører og ydelser til sammen adresserer de centrale vækstudfordringer i den enkelte regioners erhvervsliv, og om der er tilstrækkelig grad af koordination og henvisning mellem operatører.Industrien i Region Midtjylland

Analysen kommer med en række bud på, hvordan vilkårene for industriproduktionen i Midtjylland kan forbedres. På trods af at industrien er udfordret, viser denne og andre analyser, at den midtjyske industri står bedre rustet til at udvikle sig i den globale konkurrence, men at der er behov for at rette fokus i erhvervspolitikken mod industriens behov og udfordringer. Analysen sætter fokus på hvordan rammebetingelser og industripolitiske indsatser skal designes og udvikles for at Midtjylland fortsat kan være blandt et af de bedste steder at drive produktionsvirksomhed.Praktikpladsanalyse 2015

Analysefirmaet PLUSS har gennemført en analyse af de unges valg af erhvervsuddannelse og praktikpladssøgning samt på, hvilke barrierer og forbehold virksomheder i Region Midtjylland har i forhold til at oprette og tilvejebringe praktikpladser.

Pluss anbefaler på baggrund af analysen følgende indsatser:

  • Flere praktikpladser: Oplysning om fleksible forløb, monitorering af virksomheder i fremdrift, oplysning og støtte rettet mod de mindre virksomheder
  • Valg af erhvervsuddannelse: systematisk opfølgning på brobygningsforløb, samarbejde mellem udskolingslærere og erhvervsskoler
  • Kendskab til erhvervsuddannelserne: UU-vejledning om erhvervsuddannelser, indsats rettet mod forældre, virksomheder og organisationer ind på grundskolerne.Uddannelsesredegørelsen 2015

I Region Midtjylland findes der 559 grundskoler, 100 ungdomsuddannelsessteder og 40 steder, hvor man kan tage en videregående uddannelse. Disse og mange andre tal fremgår af den nye analyse ”Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland – Uddannelsesredegørelse 2015”. Redegørelsen giver et overblik over uddannelser og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i den midtjyske region. I 2013 var mere end 300.000 personer i Region Midtjylland under uddannelse inden for det ordinære uddannelsessystem fra grundskolen til ph.d. uddannelser. Knap 70.000 af dem er i gang med en ungdomsuddannelse.
Unge og deres sårbarheder

I undersøgelsen anlægges et analytisk blik på sårbarhed som ikke bare et psykisk, men også et socialt fænomen. Grundantagelsen er, at unges vanskeligheder med uddannelsesdeltagelse opstår i mødet mellem den enkelte unge og ungdomsuddannelserne og andre velfærdsinstitutioner. Undersøgelsen fokuserer på dette møde og dermed de sociale årsager til og oplevede konsekvenser af forskellige former for sårbarhed.


Mangfoldighed og fællesskab

Projektet, på Randers HF & VUC, er et organisationsudviklingsprojekt, der skal styrke skolens evne til at forebygge frafald. Det er et aktionsforskningsprojekt, hvor skolen i tæt samarbejde med to forskere fra Syddansk Universitetscenter afdækker de mange forskellige kursisttypers tilgang til skolelivet og mere bredt til uddannelse.