Virksomhedspanel 1. runde 2016

Resultaterne fra 1. runde i virksomhedspanelet kan ses i hovedrapporten. Derudover er der udarbejdet en bilagsrapport, hvor du kan se de spørgeskemaer som er anvendt, samt nogle af de mere detaljerede resultater fra virksomhedspanelet.

Positiv udvikling i virksomhederne

I det seneste år er antallet af medarbejdere i virksomhedspanelet steget 4,1%. Væksten har været højest inden for brancherne 'Information og kommunikation' og 'Industri'.

I det kommende år er forventningerne positive og der forventes en fremgang i antal medarbejdere i virksomhedspanelet på 5,3%. Der forventes højest vækst i de mellemstore virksomheder.

Der er geografiske forskelle og virksomheder i Østjylland forventer højest vækst.

I det kommende år forventer 65% af virksomhedspanelet stigende omsætning, mens kun 8% forventer et fald i omsætningen (med omsætning menes virksomhedens salg eller indtægt).Kompetenceforsyningen

'Intern oplæring af medarbejdere', 'Efteruddannelse af medarbejdere' og 'Rekruttering af medarbejdere' er de mest anvendte metoder til kompetenceforsyning.

55% af virksomhedspanelet vurderer, at 'Adgang til kvalificeret arbejdskraft' er en af de vigtigste faktorer for vækst og udvikling i de kommende 12 måneder. Herefter kommer 'Virksomhedens image og omdømme' og 'Den generelle konjunkturudvikling'.

Virksomhederne efterspørger en række kompetencer i de kommende 12 måneder. Over 1/3-del af virksomhederne angiver, at de mest efterspurgte kompetencer er:

  • Kvalitetsbevidsthed
  • Fleksibilitet mht. arbejdstid og opgaver
  • Omstillingsparathed
  • Salgs-, markeds- og kommunikationskompetencer
  • Teknisk-faglige kompetencer
  • Samarbejde/teamarbejde


Elever/lærlinge

71% af virksomhederne er godkendt som praktiksted (389 virksomheder ud af 544)

54% af de virksomheder, der er godkendt som praktiksted, har ansat en eller flere elever lærlinge i de seneste 12 måneder (211 virksomheder ud af 389)

42% af de virksomheder, der er godkendt som praktiksted, men som ikke har ansat en lærling/elev i det seneste år, overvejer at ansætte en elev/lærling i det kommende år.

Virksomhederne angiver ca. 50 forskellige grupper af elever/lærlinge, som de overvejer at ansætte i det kommende år.


Efteruddannelse af medarbejdere

Hovedparten af virksomhederne har anvendt efteruddannelse inden for de seneste 12 måneder. Kun 14% angiver, at de sjældent efteruddanner medarbejderne.

'Intern efteruddannelse' og 'kurser fra leverandører' er den form for efteruddannelse, som har været anvendt mest.

52% af virksomhederne angiver, at der er medarbejdere i virksomheden, som har behov for efteruddannelse. Heraf er der planlagt efteruddannelsesaktiviteter i 50% af virksomhederne, mens 29% er ved at planlægge aktiviteter.

En større andel af virksomhederne (11%) vurderer, at behovet for efteruddannelse vil være stigende i det kommende år end faldende (6%). Hovedparten forventer dog, at behovet vil være uændret (78%).

36% af virksomhederne oplever ingen væsentlige barrierer for efteruddannelse af medarbejderne.

Når virksomhederne oplever barrierer, er de i højere grad virksomhedsinterne end eksterne. F.eks. er det at 'undvære medarbejderne, når de er på efteruddannelse', den mest væsentlige barriere for virksomhederne, mens få virksomheder peger på f.eks. 'administrativt arbejde', som en væsentlig barriere.

2 ud af 10 virksomheder oplever det som en barriere, at 'det er svært at finde uddannelser, som passer til virksomhedens behov'. Det er en problemstilling, som vil blive taget op i 2. runde i virksomhedspanelet i efteråret 2016.


Tema om rekrutteringssituationen

Der er en stor jobomsætning på arbejdsmarkedet. I Region Midtjylland er den samlede jobomsætning på 37% i 2015. Resultaterne fra virksomhedspanelet viser, at mange virksomheder har en relativ stabil "kernearbejdsstyrke", hvor jobomsætningen er lav. Samtidig indikerer undersøgelsen, at der er en mindre gruppe blandt de ansatte, hvor jobomsætningen og udskiftningen af medarbejdere er højere.

65% af virksomhederne anvender personlige kontakter og netværk, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Derudover anvendes en række mere åbne rekrutteringsmetoder af mange virksomheder.

Stadig flere virksomheder anvender sociale netværk, som f.eks. LinkedIn eller Facebook, som rekrutteringsmetode.

4 ud af 10 virksomheder har haft rekrutteringsproblemer i større eller mindre grad i de seneste 6 måneder.

67% af de virksomheder, som har haft rekrutteringsproblemer, har dog fået ansat de ønskede medarbejdere, mens 33% har oplevet større problemer og ikke har fået ansat de ønskede medarbejdere.

De meste alvorlige rekrutteringsproblemer har været inden for 'Bygge og anlæg' og 'Finansiering og forsikring', hvor 26% af virksomhederne ikke har fået ansat de ønskede medarbejdere.

Virksomhederne har angivet en række faggrupper, hvor de har oplevet rekrutteringsproblemer. I bilagsrapporten kan man se en oversigt over alle grupper. Faggrupperne ligger inden for forskellige brancheområder og på forskellige kvalifikationsniveauer.

16% af de virksomheder, som har haft rekrutteringsproblemer i de seneste 6 måneder vurderer, at det har medført produktionsbegrænsninger.

1 ud af 4 virksomheder i panelet har iværksat tiltag for at afhjælpe eller forebygge rekrutteringsproblemer.

Det mest udbredte tiltag for at afhjælpe eller forebygge rekrutteringsproblemer er ’efteruddannelse af medarbejdere’, som 43% af virksomhederne har iværksat. Derefter kommer ’har samarbejdet med private rekrutteringsfirmaer’, ’har udarbejdet en strategi for at tiltrække flere medarbejdere’, ’medarbejderne har haft overarbejde’ og ’annoncering i jobportaler på internettet’.